Activiteit

vacature Voorzitter

Onbezoldigde functie

Huis van Gedichten ontwikkelt woordkunstprogramma’s voor voorschool, het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en MBO. En organiseert het Haagse talentontwikkelingsprogramma Poetry Circle 070. Via creatief schrijven, poëzie en spoken word brengen deze programma’s leerlingen van 2 tot 18 jaar in aanraking met taal, op een zodanig speelse manier dat dit aanbod een aanvulling biedt op het regulier onderwijs. Hierdoor ontdekken leerlingen hun talenten, leren ze verwoorden wat hen bezighoudt en groeit hun zelfvertrouwen. Daarnaast sluiten onze heel direct aan bij de taal- en denkontwikkeling van leerlingen in verschillende fases. 

Huis van Gedichten maakt deel uit van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 van de gemeente Den Haag en zoekt projectmatig aanvullende ondersteuning bij ander fondsen. Het beleidsplan 2021-2024 is op aanvraag beschikbaar.

Bestuur

Huis van Gedichten is een stichting met een bestuur op afstand. Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur ziet toe op het beleid van de directeur, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten en op de algemene gang van zaken bij de stichting. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving, Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. De rolverdeling tussen bestuur en directie is primair vastgelegd in de statuten en in het directiereglement. Het bestuur fungeert tevens als adviseur en sparringpartner van de directie.

De leden van het bestuur

• Hebben affiniteit met woordkunsten als poëzie en spoken word, cultuureducatie binnen het onderwijs en talentontwikkeling bij jongeren.

• Zijn geen directe belanghebbende van de stichting.

• Beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk dat relevant is voor de stichting en zijn dan ook bereid
deze in te zetten voor de stichting.

• Hebben inzicht in de eisen die vanuit kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie worden gesteld.

• Hebben ervaring met Cultureel Ondernemen.

• Hebben de juiste balans in betrokkenheid en afstand, ook met betrekking tot het vakgebied.


Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Leden worden benoemd voor een termijn van drie jaar, en kunnen maximaal tweemaal her-benoemd worden. Bij de samenstelling van het bestuur beogen wij een afspiegeling van de samenleving, uitdrukkelijk die van Den Haag. Wegens het verstrijken van de zittingstermijn zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter met leiderschapskwaliteiten en -ervaring. 

Profiel kandidaat

• Interesse in, en ervaring met het besturen van een kleine stichting.

• Leiderschapskwaliteiten en -ervaring.

• Regisseur binnen het bestuurlijke proces.

• Voldoende beschikbaar, ook als aanspreekpunt en sparringspartner voor de directeur

Inzet

Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Aanwezigheid van het bestuur bij evenementen van Huis van Gedichten wordt zeer op prijs gesteld.

Wij bieden

De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd.
We bieden je betrokkenheid bij een mooie stichting die zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen binnen de Letteren en Cultuureducatie in Den Haag, in een fijn bestuur en freelance team op de werkvloer.

Meer informatie

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Huis van Gedichten.
Voor een kopie van de statuten en het Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2021-2024 kunt u contact opnemen met directeur Malou Osendarp: malou@huisvangedichten.nl.
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Petter van Raalte, penningmeester Huis van Gedichten via 06 55 38 47 66 of info@huisvangedichten.nl.

Reageren

Stuur uw motivatie en CV uiterlijk zondag 7 november 2021 aan Petter van Raalte, penningmeester van het bestuur, via info@huisvangedichten.nl
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op maandag 15 november 2021.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten