Activiteit

vacature Bestuurslid

Onbezoldigde functie

Huis van Gedichten ontwikkelt woordkunstprogramma’s voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Via creatief schrijven, poëzie en spoken word brengen deze programma’s leerlingen van 2 tot 18 jaar in aanraking met taal, op een zodanig speelse manier dat dit aanbod een aanvulling biedt op het regulier onderwijs. Hierdoor ontdekken leerlingen hun talenten, leren ze verwoorden wat hen bezighoudt en groeit hun zelfvertrouwen. Daarnaast sluiten onze heel direct aan bij de taal- en denkontwikkeling van leerlingen in verschillende fases.

Huis van Gedichten maakt deel uit van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 en de komende planperiode 2021-2024 van de gemeente Den Haag en zoekt projectmatig aanvullende ondersteuning bij ander fondsen. Naast continuering van onze binnenschoolse activiteiten staan talentontwikkeling (Poetry Circle 070), uitbreiding naar buitenschoolse activiteiten, MBO en een doelgerichte blik op diversiteit en inclusie centraal in dit plan. Het beleidsplan 2021-2024 is op aanvraag beschikbaar.

Bestuur
Huis van Gedichten is een stichting met een bestuur op afstand. Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur ziet toe op het beleid van de directeur, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten en op de algemene gang van zaken bij de stichting. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving, Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. De rolverdeling tussen bestuur en directie is primair vastgelegd in de statuten en in het directiereglement. Het bestuur fungeert tevens als adviseur en sparringpartner van de directie.

De leden van het bestuur

  • Hebben affiniteit met woordkunsten als poëzie en spoken word, cultuureducatie binnen het onderwijs en talentontwikkeling bij jongeren.
  • Zijn geen directe belanghebbende van de stichting.
  • Beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk dat relevant is voor de stichting en zijn dan ook bereid deze in te zetten voor de stichting.
  • Hebben inzicht in de eisen die vanuit kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie worden gesteld.
  • Hebben ervaring met Cultureel Ondernemen.

Het bestuur bestaat uit (ten minste) 3 leden. De 3 leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, en kan maximaal tweemaal herbenoemd worden. Bij de samenstelling van het bestuur beogen wij een afspiegeling van de samenleving, uitdrukkelijk die van Den Haag. Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van onze secretaris zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid met de nadruk op Diversiteit en Inclusie.


Profiel kandidaat

• Interesse in, of ervaring met, het besturen van een kleine stichting;
• Een breed netwerk in de stad Den Haag;
• Bereid bestuurlijke eindverantwoording te dragen. De rolverdeling binnen het bestuur wordt onderling beslist;
• Diversiteit & Inclusie; de kandidaat zal bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor het behouden en verbreden van het beleid m.b.t. de vier P’s van Diversiteit en Inclusie: Personeel, Publiek, Programma en Partners.

Inzet
Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Aanwezigheid van het bestuur bij evenementen van Huis van Gedichten wordt zeer op prijs gesteld.

Wij bieden
De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd. We bieden je betrokkenheid bij een kleine stichting die zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen binnen de Letteren en Cultuureducatie in Den Haag, in een betrokken bestuur en freelance team op de werkvloer. De functie is een goede mogelijkheid om bestuurservaring op te doen.

Meer informatie
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Huis van Gedichten. Voor inhoudelijke vragen, een kopie van de statuten en Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2021-2024 kunt u contact opnemen met directeur Malou Osendarp: malou@huisvangedichten.nl / 070-737 00 29.

Reageren
Stuur uw motivatie en CV uiterlijk zondag 9 augustus 2020 aan Verolique Jacobse, voorzitter van het bestuur, via info@huisvangedichten.nl

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 31 augustus tot 11 september 2020.

Download PDF met vacature: VacatureBestuurslid_Huis van Gedichten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten